غلظت های یونی در این رابطه غلظت های مربوط به یک محلول سیر شده هستند

 در دمای 25 در جه Ksp برای AgCl برابر  1.7 x 10-10 است

پس اگر مقدار کمی کلرید نقره را در آب مقطر بریزیم بخش ناچیزی از آن در آب

 حل می شود و در این شرایط در فاز محلول غلظت Ag+ وCl- برابر بوده وبه روش

 زیر محاسبه می شود

S در واقع برابر میزان حلالیت نقره کلرید است

 

این بار ماده نامحلول Fe(OH)2   را در نظر بگیرید  در صورتی Fe(OH)2   در آب

 بریزیم خیلی زود تعادل زیر برقرار می شود

در این محلول غلظت یون OH- دو برابر غلظت یونFe2+  است اگر غلظت یون Fe2+

   را برابر S بگیریم در آن صورت Ksp برابر است با :

 

Ksp=  [Fe2+] [OH-]2

Ksp= [s][2s]2

Ksp=4s3

S برابر میزان حلالیت این ماده است که برابراست با

                                                     

حال از دیدگاهی دیگر مفهوم Ksp را مورد بررسی قرار میدهیم

 محلولی را در نظر بگیرید  که حاوی یونهای Cl- است ( به طور مثال محلول رقیق

 نمک طعام ) . در صورتی که به این محلول کمی یون  Ag+  بیفزائیم ( مثلا محلول

 نقره نیترات اضافه کنیم ) محلول کدر میشود علت این است که یون Ag+  حاصل

از تفکیک نقره نیترات با یونCl-  تشکیل رسوب  AgCl  میدهد به عبارت بهتر

 هرگاه حاصل ضرب غلظت Ag+ وCl- به 1.7 × 10-10برسد نخستین بلور AgCl

تشکیل می شود مثلا اگر غلظت یون Cl- در این محلول 10-3 باشد حداقل غلظت

 Ag+  اضافه شده  برای تشکیل رسوب برابراست با :

 

Ksp   = [Ag+] . [Cl-]

  [Ag+] x 10-3=  10-7  1.7  x

[Ag+] =1.7  x  10-4

 

بنابراین هرچه Ksp  کوچک تر باشد تشکیل رسوب زودتر اتفاق می افتد برای

 درک بهتر این مطلب محلولی را در نظر بگیرید که حاوی یونهای Cl-  و I-   است

 وغلظت هردو یون برابر و معادل 10-4 است وقتی به این محلول قطره قطره

 نقره کلرید می افزائیم ابتدا رسوب نقره یدید تشکیل میشود چون  Ksp

نقره کلرید برابر1.7×10-10   و ksp نقره یدید برابر  8.3 x 10-17  است

یعنی  برای تشکیل رسوب نقره یدیدباید حاصل ضرب غلظت این دو یون برابر

8.3 x 10-17شود و چون غلظت یون کلر برابر  10-4است پس کافی است غلظت

 Ag+به   8.3 x 10-13  برسد وبرای تشکیل رسوب نقره کلرید حداقل غلظت

 Ag+  باید به   1.7 x 10-6  برسد پس وقتی به این محلول نقره نیترات می افزائیم

 ابتدارسوب زرد رنگ نقره یدید تشکیل می شود و تشکیل رسوب نقره کلرید

 وقتی آغاز می شود که یون   I-باقی نمانده باشد و تمامی یون یدید بدسیله

یون نقره به شکل رسوب از محلول خارج شده باشد از همین ویژگی که  هرچه

 Ksp  کوچک تر باشد تشکیل رسوب زودتر اتفاق می افتددر تیتراسیون های

 رسوبی استفاده می شود

عوامل موثر بر میزان حلالیت یک رسوب

اثر PH

1)     اثر یون مشترک

2)     اثر یون غیر مشترک

اثر واکنش های جانبی تشکیل کمپلکس  

3)           اثر حلال  

نوشته شده توسط فریبا خوش سیر در یکشنبه ۳۰ فروردین۱۳۸۸ ساعت | لینک ثابت |
 
business article