برای رسم ساختار لوئیس اتم ها مطابق الگوی زیر عمل می کنیم :

۱‌)       ابتدا کل الکترونهای ظرفیت اتمها را محاسبه می کنیم

2) اتم مر کزی را در وسط نوشته وسابر اتم ها در اطراف آن می چینیم

 

نکته 1 : اتم مر کزی اتمی است که به تعداد کمتر در تر کیب وجود

 دارد.مثلا در CH4  کربن اتم مر کزی است

 

نکته 2)   اگر در یک تر کیب دو اتم با تعداد برابر خضور داشته باشند

اتم مر کزی اتمی  است که بیشترین تعداد اربیتال های منفرد را

داشته باشد به طور مثال در CHCl3 از بین کربن وئیدروژن کربن اتم

 مر کزی است چون کربن در حالت برانگیخته دارای 4 اربیتال منفرد

 وئیدروژن یک اربیتال منفرد دارد

 

C: 1S2   2S2 2P2                  حالت پایه                             å   ææç

C: 1S2   2S1  2P3                 حالت برانگیخته              æ  æææ

 

(3 اتم مرکزی را در وسط نوشته و سایر اتم ها را در اطراف آن می چینیم

 و بین آن هابا یک خط تیره که نشان جفت الکترون اشتراکی است ارتباط

 برقرار میکنیم

مثلا در CH4:                               

 

با قرار دادن جفت الکترون در اطراف نماد اتم ها  ( به جر ئیدروژن )آنها را اکتت

 می کنیم

مثلا در OF2  :   

 

 

 4)اگر عده الکترونهای به کار رفته در ساختمان تر کیب با عده کل الکترونهای ظرفیت برابرباشد رسم ساختار لوئیس کامل است در غیر این صورت با حذف یک الکترون از اتم مر کزی وحذف یک الکترون از یکی از اتمهای در گیر پیوند وبرقراری پیوند بین تک الکترونهای باقی مانده وایجاد یک باند دو گانه ودر صورت لزوم سه گانه این توازن را برقرار می کنیم

 مثلا در SO2:                              e  18 = +6  ã2 6 =  تعداد الکترونهای ظرفیت

 

 

نکته3) اگردو  اتم مرکزی مشابه در ساختار ترکیب باشدو تعداد اتم هایی که با آن در پیوند هستند زوج با شد اتم های مشابه را در پیوند با یکدیگر گذاشته واتم های دیگر را به طور یکنواخت ومتقارن بین آنها پخش میکنیم 

مثلا در N2O4

                               

نکته 4) اگردو  اتم مرکزی مشابه در ساختار ترکیب باشدو تعداد اتم هایی که با آن در پیوند هستند فردبا شدیکی از اتم های جانبی را بین اتم های مشابه گذاشته واتم های دیگر را به طور یکنواخت ومتقارن بین آنها پخش میکنیم 

مثلا در N2O5

 

                                       

 

نکته 5) در رسم ساختار اکسی اسیدها (اسید های اکسیژن دار ) هیدروژن های اسیدی حتما باید در پیوند با اتم اکسیژن باشند زیرا در غیر این صورت تمی توانند به صورت یون H+ ترکیب را ترک کرده وبه آن  خاصیت اسیدی بدهند

                                         

اسد فسفرو به فرمول H3PO3 با وجود آن که در ساختار خود 3 ئیدروژن دارد ظرفیت 2 دارد یعنی یکی از ئیدروزن های آن نمی تواند به شکل H+ مولکول را ترک کند علت این است که یکی از ئیدروژن های آن در پیوند با فسفر است وقدرت الکترونگاتیوی فسفر به قدر کافی بالا نیست که اتم H را دارای آنچنان قطبیتی کند که این اتم بتواند مولکول را به شکل یون  H+ ترک کند

بنابراین رسم ساختار H3PO3 به صورت زیر نادر ست است وبا ویژگی های این اسید ساز گاری ندارد 

                                            

و باید ساختار این اسید را به صورت زیر نمایش داد

 

                                            

 

مورد مشابه  دیگر H3PO2 است که ظرفیت آن 1 است یعنی فقط یکی از ئیدروژن های آن در پیوند با اکسیژن ودوتای دیگر در پیوند با اتم مرکزی است

 

                                        

نکته 6) در مولکولهایی که اتم مرکزی آنها Be   و  B  و  Al    است اتم مرکزی اکتت نمی شود برای رسم ساختار این اتمها نمی توان الگوی فوق را به کار برد وباید از طریق جفت کردن الکترون های منفرد ساختار آنهارا رسم کرد

 مثلا در BH3  :

اتم مر کزی یعنی B در لایه والانس خود 3 در حالت برانگیخته 3 اربیتال منفرد داردکه هر کدام را با یکی از الکترون های H  مزدوج میکند   

       

                                        

تکته 7) هر آرایش اکتتی( 8تایی ) پایداری است ولی هر آرایش پایداری اکتت نیست و آرایش های4 تایی و  6تایی و 10تایی و12تایی هم می توانند پایدار باشند 

BeF2     : 4تایی 

 BH3    :    6تایی

PCl5       :     10 تایی

SF6       :       12 تایی

نوشته شده توسط فریبا خوش سیر در پنجشنبه ۱۶ اسفند۱۳۸۶ ساعت | لینک ثابت |
 
business article